Stredná športová škola v Žiline

Stredná športová škola, Rosinská cesta 4, Žilina

 


Kontakty :                                                                                                                                                 

Tel.: 041 500 44 08

Fax: 041 500 44 09

Mobil: 0907 849 466

E-mail: skola@sportovaskolaza.sk

Web: www.sportovaskolaza.sk

Fb: www.facebook.com/sportovaskolaza

Zástupca klubu pre komunikáciu so školou : Bc. Róbert Rehák – 0911 331 007

Zástupca školy pre komunikáciu s klubom : PaedDr. Vladimír Kuťka – 0908 902 252


Čo ponúkame :

Môžete si vybrať spomedzi 4 - ročných študijných odborov.

7451 J ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Absolvent športového gymnázia by mal byť slušný a vzdelaný športovec, ktorý je pripravený na vysokoškolské alebo pomaturitné štúdium akéhokoľvek typu. Absolvent je pripravený na dráhu profesionálneho športovca, trénera, rozhodcu, vie vystupovať na verejnosti a dokáže komunikovať s novinármi, disponuje dvoma svetovými jazykmi, ovláda prácu s počítačom, vie hodnotiť dejiny vlastného národa, vie v praxi využiť kľúčové, všeobecné i odborné kompetencie, ktoré získal štúdiom, pozná a dodržiava princípy kalokagatie, dokáže sa orientovať v globálnom priestore, vytvára kvalitné medziľudské vzťahy, je schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať informácie a je usilovný, svedomitý, disciplinovaný, čestný, so zmyslom pre fair play.

Požiadavky prijímacieho konania :

 • Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Úspešné vykonanie talentovej skúšky

Ukončenie štúdia :

 • Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklady o získaní stupňa vzdelania a kvalifikácie :

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera II. kvalifikačného stupňa

Profilové predmety :

 • Všeobecnovzdelávacie predmety
 • Základy športovej prípravy

7471 M ŠPORTOVÝ MANAŽMNET

Absolvent športového manažmentu je kvalifikovaný odborník pre širokú oblasť telesnej výchovy a športu. Po ukončení štúdia je odborne pripravený organizovať a viesť telovýchovný a športový didaktický proces. Ekonomické vzdelanie umožní absolventovi podieľať sa na riadení športových a telovýchovných organizácií a klubov a s tým súvisiacich činností v štátnom aj súkromnom sektore. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, vie projektovať, pripravovať, organizovať športové aktivity, vie tvorivo a flexibilne pracovať v tíme aj samostatne, hodnotiť prácu podriadených, kultivovane komunikovať a vystupovať na verejnosti a flexibilne riešiť problémy. Absolvent je pripravený na vysokoškolské štúdium ekonomického zamerania, ako aj na štúdium v oblasti telovýchovy a športu. Okrem všeobecného vzdelávania žiak získava vedomosti z odborných predmetov, ktoré sú zamerané aj na oblasť športového marketingu a manažmentu, práva a športu, športovej prípravy, základov podnikania v športe a komunikácie v športovom manažmente.  

Požiadavky prijímacieho konania :

 • Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Úspešné vykonanie talentovej skúšky

Ukončenie štúdia :

 • Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklady o získaní stupňa vzdelania a kvalifikácie :

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera II. alebo III. kvalifikačného stupňa

Profilové predmety :

 • Odborné ekonomické predmety – športový marketing a manažment, základy práva v športe, podnikanie v športe, administratíva a korešpondencia a aplikovaná informatika
 • Základy športovej príprav

7475 M DIGITÁLNE SLUŽBY V ŠPORTE

7476 M SPRACOVANIE DÁT V ŠPORTE

Tieto študijné odbory poskytujú vzdelanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe – dvojitá kariéra športovca. Absolventi týchto študijných odborov sú súčasne pripravení aj na štúdium na vysokých školách príbuzného odborného zamerania. Študijné odbory umožňujú absolventom získať stredné odborné vzdelanie v oblasti informačných odborov. Poskytujú štandardy stredoškolského vzdelávania a výchovy, ktorého cieľom sú odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolania v tomto informatickom odbore s podielom praktickej prípravy. Študijné odbory sa odlišujú profiláciou odborných predmetov v zmysle názvu študijných odborov.

 Požiadavky prijímacieho konania :

 • Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Úspešné vykonanie talentovej skúšky

Ukončenie štúdia :

 • Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklady o získaní stupňa vzdelania a kvalifikácie :

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera II. alebo III. kvalifikačného stupňa

Profilové predmety databázový administrátor v športe :

 • Odborné informatické predmety – analýza a reporting dát, spracovanie dát na úrovni databázového servera, úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu, spracovanie a vizualizácia dát na úrovni databázového servera, Data Science a Machine Learning
 • Základy športovej prípravy

Profilové predmety administrátor digitálnych služieb :

 • Odborné informatické predmety – základy digitálnych technológií a digitálnych služieb, riedenie digitálnych služieb, nákup digitálnych služieb, základy podnikového riadenia v digitálnom veku, základy bezpečnosti v digitálnom veku, komunikácia v digitálnej dobe, aplikovaná informatika
 • Základy športovej prípravy

Pár faktov o strednej športovej škole :

 • Stredná športová škola je plnohodnotnou strednou školou poskytujúcou stredné vzdelanie v špecifických študijných alebo učebných odboroch, ktoré možno študovať len na stredných športových školách.
 • Obsah vzdelávania je obdobný ako na iných stredných školách, avšak prispôsobený požiadavkám športovej prípravy a na maturantov sú kladené rovnaké nároky na vedomosti a zručnosti ako na ich rovesníkov z iných typov stredných škôl.
 • Po úspešnom absolvovaní študijných odborov strednej športovej školy je absolvent uplatniteľný na trhu práce, predovšetkým v oblasti športu, ako aj na vysokých školách.
 • Športová príprava sa realizuje v rozsahu 10 až 24 hodín týždenne dopoludnia i popoludní.

Ako prebieha štúdium?

Štúdium na strednej športovej škole je pomerne náročné, predovšetkým časovo, vzhľadom na to, že vyučovací proces v rámci športovej prípravy prebieha niekedy aj do neskorých popoludňajších hodín. Avšak vynaložené úsilie určite prinesie želané úspechy.

Vyučovanie je zabezpečené kvalifikovanými a skúsenými pedagógmi a trénermi. Vyučuje sa v klasických a špecializovaných učebniach, ktoré sa postupne modernizujú, aby poskytli podnetný a efektívny priestor pre učenie, ako aj učenie sa. Športová príprava je zabezpečovaná v rámci viachodinových blokov dopoludnia aj popoludní v rozsahu závisiacom na športovom odvetví a prebieha v priestoroch školy, ako aj na športoviskách športových klubov.

Kto sa môže stať žiakom školy?

Takmer každý, kto :

 • Je zdravotne spôsobilý
 • Je registrovaný športovec
 • Dosiahne čo najvyššie skóre v talentovej skúške overovacej požadovanú úroveň športového nadania
 • Má primeraný prospech na základnej škole

Ako sa môžeš rozvíjať :

Uchádzačom o štúdium ponúkame možnosť rozvíjať svoje športové nadania predovšetkým v týchto športových odvetviach – futbal, hokej, basketbal, volejbal, cyklistika, plávanie, tenis a mnoho iných.

Krúžky, projekty, úspechy :

 • Erazmus + strategické partnerstvá
 • Moderná posilňovňa a športoviská
 • Rozličné krúžky podľa záujmu žiakov
 • Projekt „Buď gramotný, buď in!“ zameraný na rozvíjanie gramotností u žiakov

Športoviská školy :

 • Športová hala 
 • Posilňovňa 
 • Gymnastická telocvičňa 
 • Pohybové centrum 
 • Futbalové miniihrisko s umelou trávou 
 • Viacúčelové ihrisko 
 • Atletický rozbeh 
 • Sektor pre skok do diaľky 

         

V priestoroch školy sa nachádza jedáleň aj školský internát.

       

Úspešným absolvovaním štúdia na strednej športovej škole sa otvára jedinečný priestor uplatniť sa v športe buď ako profesionálny športovec alebo ako športový odborník v športových organizáciách podľa vyštudovaného zamerania.  

                                  „Najväčším svalom športovca je srdce“