Rozpočet MsHKM Žilina na rok 2020

rozpočet mestského hokejového klubu MsHKM Žilina s.r.o. na rok 2020 

 

Rozpočet Mestského hokejového klubu - MsHKM Žilina s.r.o., bol pripravený ako nevyrovnaný, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali výšku spolu 278.597,60 €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali výšku spolu 304.858,00€. Rozpočet bol zostavený v deficite - 26.260,40 €. 

Rozpočtovým opatrením v priebehu mesiacov apríl - jún 2020 došlo k zmenám plánovaného rozpočtu, po ktorých ostal plánovaný rozpočet Mestského hokejového klubu - MsHKM Žilina s.r.o. prebytkový, pričom celkové plánované rozpočtové príjmy predstavovali výšku spolu 317.000,00 €, celkové plánované rozpočtové výdavky predstavovali výšku spolu 313.476,99 €, plánovaný prebytok rozpočtu bol vo výške + 3.523,01 €. 

Rozpočtovým opatrením v priebehu mesiacov júl - september 2020 došlo k zmenám plánovaného rozpočtu, po ktorých ostal plánovaný rozpočet Mestského hokejového klubu - MsHKM Žilina s.r.o. v plánovanom deficite - 37.761,25 €, pričom celkové plánované rozpočtové príjmy predstavovali výšku spolu 342.578,25 €, celkové plánované rozpočtové výdavky predstavovali výšku spolu 380.339,50 €. 

Celkové disponibiliné zdroje boli k 31.12.2020 vyčíslené vo výške 336.135,28€, čo znamenalo 98,11% “krytia” plánovaného rozpočtu v príjmovej časti na rok 2020.

Celkové finančné zdroje na strane výdajov boli vyčíslené k 31.12.2020 vo výške 263.927,29€, čo znamenalo pokles výdavkov o 30,60% z pôvodného plánovaného rozpočtu na rok 2020.

aktualizácia informácií ku 25.01.2021